Томуугийн үндэсний төв

“КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН ҮЕИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ”

ХИЧЭЭЛ No1: Молекул биологийн үндэс

ХИЧЭЭЛ 2 - БИОАЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

ХИЧЭЭЛ 3 - НУКЛЕЙН ХҮЧИЛ ЯЛГАХ

ХИЧЭЭЛ 4 - ПОЛИМЕРАЗЫН ГИНЖИН УРВАЛ БА УРВУУ ТРАНСКРИПТАЗЫН ПГУ

ХИЧЭЭЛ 5 - ЦЕНТРИФУГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНДЭС

ХИЧЭЭЛ 6 - Хувийн хамгаалах хэрэгсэл (ХХХ)–ийн үндэс

ХИЧЭЭЛ 7 - Ковид 19 халдварын үед үүссэн эсрэг биеийг илрүүлэх шинжилгээ

ХИЧЭЭЛ 8 - КЛИНИК ЛАБОРАТОРИЙГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

ХИЧЭЭЛ 9 - Лабораторийн тасралтгүй үйлажиллагаа(ЛТҮА) төлөвлөх курс

ХИЧЭЭЛ 10 - Лабораторийн информатикийн танилцуулга: Үр дүн