Сэжигтэй [тохиолдол] (suspect)
Эпидемиологийн мэдээлэл болон эмнэлзүйн төрх дээр үндэслэн тухайн хүн тодорхой халдварт өвчнөөр өвчилсөн байж болзошгүй гэж үзэх.
 
ХӨХЛ 18: 737