Халдварын эх уурхай (source of infection)
Халдвар үүсгэгчийг мэдрэг хүн амд дамжуулах чадвартай хүн, амьтан, эд юмс. Гэхдээ халдварын эх уурхайг усны эх үүсвэрийг бохирдуулж буй бохирын цооног г.м. бохирдлын эх үүсвэр (source of contamination) гэдгээс ялгаж ойлгох шаардлагатай.