Эмнэлзүйн илрэлгүй халдвар (inapparent, or asymtomatic, or subclinical, or occult infection)
Халдвар авсан боловч эмнэлзүйн илрэлгүй байх тохиолдол. Ийм халдварыг зөвхөн лабораторийн шинжилгээгээр юм уу, арьсны харшлын урвалаар илрүүлдэг.
 
ХӨХЛ 18: 746