Нян тээгч (carrier)
Аливаа тодорхой хүн, амьтан өвчин үүсгэгч нянг эмнэлзүйн тодорхой илрэлгүйгээр биедээ хадгалж, халдварын эх уурхай болохыг хэлнэ. Нян тээгч бодгалыг халдвар үүсгэгчтэй учирснаасаа хойш анхнаасаа эмнэлзүйн илрэлгүй тээх буюу эрүүл нян тээгч (healthy or asymptomatic carrier), өвчний нууц үед (incubatory) буюу эдгэрэх үед (convalescent) нян тээгч гэж ангилдаг. Мөн нян тээх хугацаанаас нь хамааруулан түр (temporary or transient) буюу архаг (chronic) нян тээгч гэж ангилж болно.
 
ХӨХЛ 18: 735