Нутагшмал (endemic)
Тодорхой өвчин эмгэг буюу халдвар үүсгэгч аль нэг нутаг дэвсгэрт байнга тохиолдох хандлагыг илэрхийлнэ. Тодорхой нутаг дэвсгэрт тухайн өвчин эмгэг бүх насанд өндөр дамтамжтай тохиолдож байвал хэт нутагшмал буюу хиперэндемик гэнэ. Ямар нэг өвчин эмгэг хүүхдийн насанд насанд хүрэгсэдийнхээс байнга их тохиолдож байвал бүтэн нутагшмал буюу холоэндемик гэнэ.