Мэдрэг (susceptible)
Тодорхой нянгийн эсрэг дархлаагүй тул уг нянтай учрахдаа халдвар авахад бэлэн хүн буюу амьтан.  
 
ХӨХЛ 18: 734