Зооноз [халдвар] (zoonosis)
Ердийн нөхцөлд сээр нуруутан амьтнаас хүнд дамжин халдварлах чадвартай халдварт өвчин. Зооноз нь түгмэл (эпизоотик) буюу нутагшмал (энзоотик) хэлбэртэй байж болно. 
 
ХӨХЛ 18: 734