Актиномикоз (actinomycosis)
ICD-9 039; ICD-10 A-42 
 
ихэнхдээ эрүү, цээж хэвлийгээр байрлах нянгийн гаралтай архаг халдвар. Идээ болон ширхэглэг эдээс тогтсон хатуурч нягтаршсан гэмтэл нь аажимдаа зэргэлдээх эдрүү тархаж, эцэст нь хөндий суваг үүсгэн арьсны гадаргууруу цоорч гарна. Халдварласан эдэд бичил биет нь багц байдлаар ургах ба үүнийг нь хүхэрт мөхлөг гэж нэрлэнэ. Оношийг нимгэн, хуяг үүсгэдэггүй Грам- эерэг, салаалдаг буюу салаалдаггүй савханцарыг эсвэл хүхэрт-мөхлөгийг эд, идээнд илрүүлсэн, эсвэл материалыг цуглуулах явцад хэвийн бичил биетнээр бохирдоогүй эмнэлзүйн зохих сорьцноос үүсгэгчийг ялгасан тохиолдолд тавина. Эмнэлзүйн илрэл, өсгөвөр шинжилгээ нь актиномикозыг актиномицетома хэмээх тэс өөр өвчнөөс ялгахад тусална (Мицетома гэдгийг үзнэ үү).  
 
ХӨХЛ 18: 12-13